Επιλογή Σελίδας

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

«Mε τη διαγωνιστική διαδικασία, (βάσει του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 50 του Ν. 4782/2021), με πρόσκληση υποβολής προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), ανάδειξη αναδόχου για το έργο της προμήθειας και εγκατάστασης νέου συστήματος θέρμανσης – ψύξης στο κτίριο του ΚΕΜΕ», συνολικής εκτιμώμενης αξία ποσού δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00€), πλέον Φ.Π.Α. 24%»

Μετάβαση στο περιεχόμενο