Επιλογή Σελίδας

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

«Με τη διαγωνιστική διαδικασία, (βάσει του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 50 του Ν. 4782/2021), με πρόσκληση υποβολής προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), ανάδειξη αναδόχου για το έργο της κατασκευής και φιλοξενίας της ιστοσελίδας καθώς και των υπηρεσιών εγγύησης καλής λειτουργίας και συντήρησης του νέου Ιστοτόπου – Ενημερωτικής Πύλης του Οργανισμού του ΕΛ.Γ.Α.»

Μετάβαση στο περιεχόμενο