Επιλογή Σελίδας

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης, για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών μεταξύ του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και του Οργανισμού Τηλεπικοινωνίων της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ), κατά τις διατάξεις του άρθρου 32, παράγραφος 2, εδάφιο β΄, υποεδάφιο ββ΄ του Ν.4412/2016».

Μετάβαση στο περιεχόμενο