Επιλογή Σελίδας

«Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης, για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και την πρόσθετη παροχή υπηρεσιών διαχείρισης κεντρικών συστημάτων του ΕΛΓΑ. μεταξύ του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (Ο.Τ.Ε.), με προβλεπόμενη χρονική διάρκεια σύμβασης από 1-1-2024 έως και 31-12-2024, κατά τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2 περ. β΄ υποπερ. ββ΄του Ν.4412/2016»

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Μετάβαση στο περιεχόμενο