Επιλογή Σελίδας

«Για την ανάδειξη αναδόχου, βάσει των άρθρων 118 & 120 του Ν. 4412/2016 (όπως τροποποιήθηκαν από το Ν. 4782/2021 και ισχύουν), με πρόσκληση υποβολής προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για το έργο της προμήθειας ειδών υγιεινής για τις ετήσιες ανάγκες του κτιρίου της Κεντρικής Διοίκησης του ΕΛ.Γ.Α.»

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Μετάβαση στο περιεχόμενο