Επιλογή Σελίδας

«Για την ανάδειξη αναδόχου, βάσει των άρθρων 118 & 120 του Ν. 4412/2016 (όπως τροποποιήθηκαν από το Ν. 4782/2021 και ισχύουν), με πρόσκληση υποβολής προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για το έργο της προμήθειας συγκεκριμένων δορυφορικών εικόνων, με ημερομηνίες λήψης για τις πληγείσες περιοχές πριν τα πλημμυρικά φαινόμενα του Σεπτεμβρίου 2023, με σκοπό τη διευκόλυνση και τεκμηρίωση του έργου των εκτιμήσεων των ζημιών και ιδιαίτερα των μελισσοσμηνών».

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Μετάβαση στο περιεχόμενο