Επιλογή Σελίδας

«Για την ανάδειξη αναδόχου, βάσει των άρθρων 118 & 120 του Ν. 4412/2016 (όπως τροποποιήθηκαν από το Ν. 4782/2021 και ισχύουν), και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για το έργο της υλοποίησης των απαιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Ασφάλισης του ΕΛ.Γ.Α. για τη διαχείριση του ad hoc προγράμματος ενισχύσεων για την αντιστάθμιση ζημιών που προκαλούνται από θεομηνίες στον γεωργικό τομέα, σύμφωνα με την αριθμ. 1494/341065 ΚΥΑ»

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Μετάβαση στο περιεχόμενο