Επιλογή Σελίδας

«Για την ανάδειξη αναδόχου, με τη διαδικασία βάσει των άρθρων 118 & 120 του Ν.4412/2016, (όπως τροποποιήθηκαν από το Ν.4782/2021 και ισχύουν), με πρόσκληση υποβολής προσφοράς, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2023 σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία»

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Μετάβαση στο περιεχόμενο