Επιλογή Σελίδας

«Για την ανάδειξη αναδόχου, βάσει των άρθρων 118 & 120 του Ν. 4412/2016 (όπως τροποποιήθηκαν από το Ν. 4782/2021 και ισχύουν), και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για το έργο της διενέργειας Εσωτερικού Ελέγχου από εξωτερικό συνεργάτη στα συστήματα πληροφορικής του ΕΛ.Γ.Α.»

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Μετάβαση στο περιεχόμενο