Επιλογή Σελίδας

«Για την ανάδειξη αναδόχου, βάσει των άρθρων 118 & 120 του Ν. 4412/2016 (όπως τροποποιήθηκαν από το Ν. 4782/2021 και ισχύουν), με πρόσκληση υποβολής προσφοράς και με κριτήριο  κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για το έργο της παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης – συντήρησης για τους 5 διακομιστές (Dell Server Poweredge R730) καθώς και για την συστοιχία δίσκων αποθήκευσης δεδομένων (DELLSTORAGESCv2020)».(CPV:72611000-6)

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο