Επιλογή Σελίδας

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
«Με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για το έργο της παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας για σαράντα έξι (46) γραμμές, διάρκειας ενός (1) έτους.»

Μετάβαση στο περιεχόμενο