Επιλογή Σελίδας

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

«Με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για το έργο της κατασκευής νέου Ιστοτόπου – Ενημερωτικής Πύλης του ΕΛ.Γ.Α.»

Μετάβαση στο περιεχόμενο