Επιλογή Σελίδας

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

«Με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την προμήθεια δεκαπέντε (15) νέων πολυμηχανημάτων για τις ανάγκες του ΕΛ.Γ.Α.»

Μετάβαση στο περιεχόμενο