Επιλογή Σελίδας

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με πρόσκληση υποβολής προσφοράς, με κριτήριο κατακύρωσής την χαμηλότερη τιμή για τη διενέργεια τακτικού ελέγχου από εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων του ΕΛ.Γ.Α. οι οποίες καταρτίζονται σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα Ελέγχου της διαχειριστικής χρήσης 2020 του ΕΛ.Γ.Α.

Μετάβαση στο περιεχόμενο