Επιλογή Σελίδας

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με πρόσκληση υποβολής προσφοράς, για την επιλογή Εξωτερικού συνεργάτη – Συμβούλου για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και τεχνικής υποστήριξης δημιουργίας οργανογράμματος του ΕΛ.Γ.Α με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Μετάβαση στο περιεχόμενο