Επιλογή Σελίδας

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με πρόσκληση υποβολής προσφοράς με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο της συντήρησης κρίσιμων υποδομών ΕΛ.Γ.Α. (αφορά διακομιστές (servers) Dell PowerEdge και συστοιχίες δίσκων αποθήκευσης δεδομένων SAN EMC) όπου φιλοξενούνται όλα τα Π.Σ. του ΕΛ.Γ.Α., προϋπολογισμένης δαπάνης ποσού είκοσι εννέα χιλιάδων επτακοσίων εξήντα (29.760,00 €) ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο