Επιλογή Σελίδας

Συχνές Ερωτήσεις

K
L
Τι πρέπει να κάνει ένας αγρότης (γεωργός – κτηνοτρόφος) για να δικαιούται αποζημίωση από τον ΕΛΓΑ;

Ο παραγωγός προκειμένου να δικαιούται αποζημίωση από τον ΕΛΓΑ πρέπει να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες:

α) Να υποβάλλει δήλωση Καλλιέργειας / Εκτροφής κάθε χρόνο στις ημερομηνίες που ορίζει ο ΟΠΕΚΕΠΕ.
β) Να καταβάλει την ασφαλιστική εισφορά που του αναλογεί στον ΕΛΓΑ εντός της προθεσμίας που ορίζει ο Οργανισμός, για να είναι ασφαλιστικά ενήμερος.
γ) Να έχει εκπληρώσει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις προηγούμενων ετών.
δ) Να υποβάλει έγκαιρα δήλωση ζημιάς, μέσα σε 15 ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας που συνέβη το ζημιογόνο αίτιο καταβάλλοντας τα αντίστοιχα τέλη εκτίμησης.

K
L
Πότε και πού υποβάλλεται η Ενιαία δήλωση Καλλιέργειας/ Εκτροφής;

H Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/ Εκτροφής (ΔΚΕ) υποβάλλεται μαζί με την Αίτηση για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης (δήλωση ΟΣΔΕ) στον ΟΠΕΚΕΠΕ ή στον ανάδοχο του έργου (Ενώσεις), στις «πύλες-τόπους υποβολής». Ο χρόνος υποβολής της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής είναι αυτός που καθορίζεται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., για την υποβολή της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι υποχρεωμένοι να την υποβάλλουν όλοι όσοι έχουν αγροτική εκμετάλλευση, για το σύνολο αυτής ανεξάρτητα από το αν λαμβάνουν ή όχι ενισχύσεις ή αν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες ή όχι.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ο παραγωγός υποβάλλει υποχρεωτικά μία ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/ Εκτροφής ετησίως, σε επίπεδο Χώρας, η οποία αποτελεί δήλωση του συνόλου της γεωργικής εκμετάλλευσης. Σε αυτή δηλώνει:
α) όλα τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης και
β) το ζωικό κεφάλαιο. Εκμετάλλευση η οποία δεν δηλώθηκε στο έντυπο της Δήλωσης Καλλιέργειας/ Εκτροφής, δεν θα μπορεί να δηλωθεί για ζημιά στον ΕΛ.Γ.Α. και εάν δηλώνεται δεν θα αποζημιώνεται.

K
L
Τι πρέπει να προσέχει ο παραγωγός όταν υποβάλλει δήλωση Καλλιέργειας/ Εκτροφής

 1. Να δηλώνονται αναλυτικά όλες οι καλλιέργειες του έτους, ανά αγροτεμάχιο (είδος, έκταση, αριθμός δένδρων κ.λπ) και όλο το ζωικό κεφάλαιο (ανά είδος ζώου, κατηγορία και ηλικία).
 2. Να παραλαμβάνει αντίγραφο της Δήλωσης Καλλιέργειας/ Εκτροφής.
 3. Να ελέγχει προσεκτικά την ορθή συμπλήρωση των δηλωθέντων στοιχείων (στοιχεία εκμεταλλεύσεων, ο τρόπος καταβολής και το ποσό ασφαλιστικής εισφοράς στο σύνολό του και ανά αγροτεμάχιο).

K
L
Πώς υπολογίζεται η ασφαλιστική εισφορά;

Η ειδική ασφαλιστική εισφορά υπολογίζεται, με βάση την ασφαλιζόμενη αξία, επί το συντελεστή εισφοράς, όπως αυτός ορίσθηκε από το άρθρο 7 του ν.3877/2010 και ειδικότερα:

 • Για τη Φυτική παραγωγή τέσσερα τοις εκατό (4%) επί της ασφαλιζόμενης αξίας και προκειμένου για την ελιά ενάμιση τοις εκατό (1,5%) και μισό τοις εκατό (0,5%) για τα θερμοκήπια
 • Για το Ζωικό κεφάλαιο μηδέν εβδομήντα πέντε τοις εκατό (0,75%) επί της ασφαλιζόμενης αξίας του. Ο ΕΛΓΑ δίνει τη δυνατότητα στους αγρότες να υπολογίζουν ηλεκτρονικά την ειδική ασφαλιστική εισφορά που πρέπει να καταβάλλουν στον ΕΛΓΑ μέσω της ιστοσελίδας του elga.gr.

K
L
Πώς υπολογίζεται η ασφαλιζόμενη αξία;

Για τη φυτική παραγωγή, η ασφαλιζόμενη αξία της αγροτικής παραγωγής, ανά παραγωγό, επί της οποίας υπολογίζεται η ειδική ασφαλιστική εισφορά, ορίζεται με βάση:

 • τον αριθμό των στρεμμάτων, όπως δηλώνονται από τον ίδιο τον παραγωγό
 • τη μέση παραγωγή ανά στρέμμα και ανά νομό, για κάθε καλλιέργεια και
 • την τιμή του παραγόμενου προϊόντος ανά κιλό ή τεμάχιο, ανάλογα με την καλλιέργεια.

Για τον προσδιορισμό των αποδόσεων ανά στρέμμα και ανά νομό και της τιμής ανά κιλό χρησιμοποιούνται τα στοιχεία των πορισμάτων εκτίμησης της τελευταίας πενταετίας που τηρούνται στη βάση δεδομένων του ΕΛ.Γ.Α.

Για το ζωικό κεφάλαιο, η ασφαλιζόμενη αξία επί της οποίας υπολογίζεται η ειδική ασφαλιστική εισφορά, ορίζεται με βάση:

 • τον αριθμό των ζώων που δηλώνονται από τον ίδιο τον κτηνοτρόφο
 • την ασφαλιζόμενη αξία ανά είδος και κατηγορία ζώου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασφαλιζόμενη αξία και την αναλογούσα ασφαλιστική εισφορά ανά είδος, σε όλη τη χώρα, πατήστε εδώ.

K
L
Πότε και πώς καταβάλλεται η ασφαλιστική εισφορά;
Η ειδική ασφαλιστική εισφορά μπορεί να καταβληθεί από τους παραγωγούς είτε σε μετρητά είτε με εξουσιοδότηση (εκχώρηση απαιτήσεών τους από το δημόσιο) και ειδικότερα:

 • Σε μετρητά οι παραγωγοί μπορούν να πληρώσουν με απευθείας κατάθεση σε ειδικό για το σκοπό αυτόν τραπεζικό λογαριασμό του ΕΛ.Γ.Α., που τηρείται στη Τράπεζα Πειραιώς, μέχρι τις 31/03 του επόμενου έτους από το έτος αναφοράς της ΔΚΕ (έτος ασφάλισης) πχ οι ασφαλιστικές εισφορές του έτους 2017 μπορούν να καταβληθούν στο λογαριασμό ΜΠ 717 μέχρι 31-03-2018.
  Ο παραγωγός θα προσέρχεται στην Τράπεζα Πειραιώς με το έντυπο της ΔΚΕ.
 • Με εξουσιοδότηση κατά την περίοδο πληρωμής των απαιτήσεων από το Δημόσιο.

Ο παραγωγός κατά την υποβολή της ΔΚΕ μπορεί να εκχωρήσει στον ΕΛ.Γ.Α. τη δυνατότητα να εισπράξει την οφειλόμενη εισφορά, από απαιτήσεις που πρόκειται να του καταβληθούν από το Δημόσιο, επισημαίνοντας τη συγκεκριμένη ένδειξη στο έντυπο. Με τον τρόπο αυτό η καταβολή της εισφοράς θα γίνεται στις περιόδους που πληρώνονται οι απαιτήσεις από το Δημόσιο. Οι απαιτήσεις που πρακτικά μπορεί να εκχωρηθούν είναι η ενιαία ενίσχυση, οι ενισχύσεις των λοιπών καθεστώτων, καθώς και η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο και του ΦΠΑ (αφορά μόνο τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες).

Σημειώνουμε ότι στις περιπτώσεις που ο παραγωγός εξουσιοδοτεί τον ΕΛ.Γ.Α. για είσπραξη της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς από υποχρεώσεις του Δημοσίου, θα πρέπει απαραίτητα στο σχετικό έντυπο να βεβαιώνεται το ΓΝΗΣΙΟ της ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ του παραγωγού από αρμόδιο φορέα.

Εξουσιοδότηση για είσπραξη εισφοράς από τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο δεν κατατίθενται ποσά από απαιτήσεις από το δημόσιο ή που τα ποσά που κατατίθενται δεν επαρκούν για την πλήρη εξόφληση της οφειλής, θεωρείται ότι συνιστά εξουσιοδότηση προς τον ΕΛ.Γ.Α. να αναζητήσει το σύνολο ή το υπόλοιπο της οφειλής με χρέωση του συγκεκριμένου λογαριασμού.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε κάθε περίπτωση που δεν καταβάλλεται η ασφαλιστική εισφορά ο παραγωγός δεν αποζημιώνεται σε περίπτωση ζημιάς. Επιπλέον, αν τα αντίστοιχα ποσά ασφαλιστικής εισφοράς δεν εισπραχθούν εντός των προβλεπόμενων ημερομηνιών από τον υπόχρεο παραγωγό, γίνεται έγγραφη ενημέρωση του παραγωγού και στη συνέχεια το ποσό οριστικοποιείται με πράξη του ΕΛ.Γ.Α. και αποστέλλεται για βεβαίωση στη Δ.Ο.Υ., ώστε να εισπραχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις περί είσπραξης δημοσίων εσόδων, σε εφαρμογή των προβλεπόμενων στο Νόμο 3877/2010 και των αναγραφομένων στον κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης του ΕΛ.Γ.Α.

K
L
Ποιους ασφαλιστικούς κινδύνους καλύπτει ο ΕΛΓΑ;
ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Aσφαλιζόμενοι κίνδυνο

Στην ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α. υπάγονται οι ακόλουθοι φυσικοί κίνδυνοι, που μπορεί να προκαλέσουν άμεσες ζημιές στη φυτική παραγωγή, όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 3 του Κανονισμού Ασφάλισης της Φυτικής Παραγωγής (ΦΕΚ 1668/Β/27-7-2011):

Φυσικοί κίνδυνοι:

 • ο παγετός
 • το χαλάζι
 • η ανεμοθύελλα
 • η πλημμύρα
 • ο καύσωνας και η ηλιακή ακτινοβολία
 • το χιόνι
 • οι υπερβολικές ή άκαιρες βροχοπτώσεις
 • οι κίνδυνοι από τη θάλασσα

Άγρια ζώα:

 • ζημιές από αρκούδα
 • ζημιές από αγριογούρουνα, στις περιοχές όπου προστατεύονται από τη συνθήκη RAMSAR
 • ζημιές που προκαλούνται από άγρια κουνέλια, στη φυτική παραγωγή της νήσου Λήμνου

ΖΩΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Στην ασφάλιση του ΕΛΓΑ υπάγονται οι παρακάτω φυσικοί κίνδυνοι, ασθένειες και παθήσεις που μπορεί να προκαλέσουν άμεσες ζημιές στο ζωικό κεφάλαιο, όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 2 του Κανονισμού Ασφάλισης του Ζωικού Κεφαλαίου (ΦΕΚ 1669/Β/27-7-2011).

Φυσικοί κίνδυνοι:

 1. χαλάζι,
 2. υπερβολικό ψύχος,
 3. χιόνι,
 4. ανεμοθύελλα,
 5. πλημμύρα,
 6. καύσωνας,
 7. κεραυνός,
 8. άγρια ζώα:
 • λύκος, αρκούδα, και τα άγρια αδέσποτα σκυλιά
 • προκειμένου για μελισσοσμήνη η έννοια «άγρια ζώα» αφορά μόνο την αρκούδα
 1. σεισμός,
 2. κατολίσθηση,
 3. καθίζηση,
 4. πυρκαγιά από ανωτέρα βία.

Ασθένειες-Παθήσεις:

 1. Παθολογικές καταστάσεις τοκετού βοοειδών,
 2. Μετατόπιση ηνύστρου δεξιά με στροφή των βοοειδών,
 3. Ειλεός των βοοειδών,
 4. «Ατυχήματα (κατάγματα εκτός περιόδου τοκετού) των βοοειδών»,
 5. Άνθρακας,
 6. Πνευματάνθρακας,
 7. Ιογενής διάρροια-Νόσος των βλεννογόνων,
 8. Κακοήθης καταρροϊκός πυρετός των βοοειδών (Γαγγραινώδης κόρυζα των βοοειδών),
 9. Γαγγραινώδης μαστίτιδα των αιγών και των προβάτων,
 10. Λοιμώδης αγαλαξία των αιγών και των προβάτων,
 11. Παραφυματίωση των αιγών και των προβάτων,
 12. Προϊούσα πνευμονία των αιγών και των προβάτων,
 13. Λιστερίαση των αιγών και των προβάτων,
 14. Λοιμώδης πλευροπνευμονία των αιγών,
 15. Νόσος οιδήματος των αιγών,
 16. Γαγγραινώδης μαστίτιδα των βοοειδών,
 17. Κολιβακιλλική μαστίτιδα των βοοειδών,
 18. Νοζεμίαση των μελισσοσμηνών,
 19. Σηψηγονία (αμερικάνικη) των μελισσοσμηνών.

K
L
Πότε και πού υποβάλλεται η δήλωση ζημιάς;
Φυτική Παραγωγή

Ο ασφαλισμένος του οποίου ζημιώθηκαν οι καλλιέργειες, σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20% της συνολικής παραγωγής που περίμενε να συγκομίσει από κάθε αγροτεμάχιο κατ΄ είδος καλλιέργειας, έχει υποχρέωση μέσα σε 15 ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας που συνέβη το ζημιογόνο αίτιο, να υποβάλει ο ίδιος ή τρίτο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο δήλωση ζημιάς. Η δήλωση υποβάλλεται στον ανταποκριτή του ΕΛΓΑ στην αγροτική περιοχή που βρίσκονται τα ζημιωθέντα αγροτεμάχια.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η δήλωση ζημιάς που υποβάλλεται μετά την περίοδο προθεσμίας των 15 ημερών δεν λαμβάνεται υπόψη εκτός εάν για την καθυστέρηση υποβολής της συνέτρεξαν λόγοι ανωτέρας βίας, οι οποίοι αποδεικνύονται με επίσημα στοιχεία και δεν υπήρχε δυνατότητα να υποβληθεί δήλωση ζημιάς μέσω τρίτου προσώπου

Ζωικό κεφάλαιο

Ο ασφαλιζόμενος του οποίου το ζωικό κεφάλαιο ζημιώθηκε από τους ασφαλιζόμενους κινδύνους οφείλει να προβεί την ίδια ή το αργότερο την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα από τη ζημιά, ο ίδιος ή μέσω του Ανταποκριτή, σε τηλεφωνική αναγγελία της ζημιάς στο οικείο Υποκατάστημα του ΕΛΓΑ. Συγχρόνως ή το αργότερο την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα από την αναγγελία της ζημιάς υποβάλλεται δήλωση ζημιάς στον Ανταποκριτή της περιοχής.

K
L
Μπορεί ο ασφαλισμένος να ανακαλέσει τη δήλωση ζημιάς;
Ο ασφαλιζόμενος έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει τη δήλωση ζημιάς ή την αίτηση επανεκτίμησης με αίτησή του, την οποία πρέπει ή να την υποβάλει στον Ανταποκριτή του ΕΛΓΑ μέχρι την προηγούμενη μέρα της εκτίμησης ή της επανεκτίμησης ή να την παραδώσει στον εκτιμητή πριν όμως διενεργηθεί η εκτίμηση ή η επανεκτίμηση. Στην περίπτωση αυτή τα τέλη εκτίμησης και επανεκτίμησης επιστρέφονται στους ενδιαφερόμενους παραγωγούς και θεωρείται ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμα για αποζημίωση της τυχόν ζημιάς που προξενήθηκε στην καλλιέργειά τους.
K
L
Πώς υπολογίζεται η αποζημίωση;

Φυτική Παραγωγή

 1. Ως ανώτατο ετήσιο όριο αποζημίωσης, που μπορεί να καταβάλλει αθροιστικά για φυτική παραγωγή και ζωικό κεφάλαιο ο ΕΛ.Γ.Α. στον ασφαλισμένο, ορίζεται το ποσό των εβδομήντα χιλιάδων (70.000) ευρώ (Άρθρο 210 ΦΕΚ 130/Α'/23-07-2021).
 2. Ως ανώτατο ετήσιο όριο αποζημίωσης ανά αγροτεμάχιο ορίζεται το 80% της ασφαλιζόμενης αξίας της παραγωγής του αγροτεμαχίου που ζημιώθηκε.
 3. Η εκκαθάριση της ζημιάς γίνεται μετά την οριστικοποίηση του πορίσματος πραγματογνωμοσύνης, χωριστά για κάθε οριστικό πόρισμα και εφόσον το ποσοστό ζημιάς στη συνολική παραγωγή είναι μεγαλύτερο του 20%.

Το ποσό της ασφαλιστικής αποζημίωσης, υπολογίζεται σε συνάρτηση με:

 • Την κατά στρέμμα παραγωγή και τον αντίστοιχο αριθμό στρεμμάτων, τα οποία προσδιορίστηκαν με το πόρισμα πραγματογνωμοσύνης
 • Το ποσοστό της ζημιάς, το οποίο προσδιορίστηκε με το πόρισμα πραγματογνωμοσύνης.
 • Την τιμή ανά μονάδα προϊόντος όπως αυτή καθορίζεται στην υποβληθείσα Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/ Εκτροφής

Το ποσό αποζημίωσης προκύπτει από τον παρακάτω τύπο:

Ζωικό Κεφάλαιο

 1. Ως ανώτατο ετήσιο όριο αποζημίωσης, που μπορεί να καταβάλλει αθροιστικά για φυτική παραγωγή και ζωικό κεφάλαιο ο ΕΛ.Γ.Α. στον ασφαλισμένο, ορίζεται το ποσό των εβδομήντα χιλιάδων (70.000) ευρώ.
 2. Ως ανώτατο ετήσιο όριο αποζημίωσης σε μία κτηνοτροφική εκμετάλλευση του ιδίου είδους στην ίδια ασφαλιστική περίοδο, δεν μπορεί να υπερβαίνει το αντίστοιχο ποσό της ασφαλιζόμενης αξίας της εκμετάλλευσης για την ίδια ασφαλιστική περίοδο.

Το ποσό αποζημίωσης για τα είδη βοοειδή, αίγες, πρόβατα, μόνοπλα και στρουθοκαμήλους ηλικίας άνω των δώδεκα μηνών υπολογίζεται σύμφωνα με τον τύπο:

Όπου:

Ποσοστό κάλυψης ζημιών: Όπως αυτό αναφέρεται στο άρθρο 7 του Κανονισμού Ασφάλισης του Ζωικού Κεφαλαίου (ΦΕΚ 1699/Β/27-7-2011).

Συντελεστής αποζημίωσης: Όπως αυτός αναφέρεται στο άρθρο 8 του Κανονισμού Ασφάλισης του Ζωικού Κεφαλαίου (ΦΕΚ 1699/Β/27-7-2011).

Οι τιμές αποζημίωσης των ζημιωθέντων ζώων κατά είδος, κατηγορία, υποκατηγορία ζώου, καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛ.Γ.Α., σε συνάρτηση με τις αντίστοιχες «ασφαλιζόμενες αξίες» της Δήλωσης Εκτροφής του ιδίου ασφαλιστικού έτους.

Η Υπολειμματική αξία διατυπώνεται στο πόρισμα εκτίμησης και αφορά στις περιπτώσεις εκείνες που το ζώο οδηγείται σε σφαγή.

K
L
Τι μπορεί να κάνει όποιος αγρότης θεωρεί ότι αδικείται από το πόρισμα της εκτίμησης;
Ο ασφαλισμένος αν δεν συμφωνεί με το πόρισμα της εκτίμησης έχει το δικαίωμα να ζητήσει επανεκτίμηση.

Η αίτηση επανεκτίμησης υποβάλλεται στον αρμόδιο Ανταποκριτή του ΕΛ.Γ.Α. (εκεί όπου είχε υποβληθεί και η δήλωση ζημιάς) εντός 10 ημερών από την επομένη ημέρα τοιχοκόλλησης της πρόσκλησης προς τους ασφαλισμένους για να προσέλθουν και να λάβουν γνώση των πορισμάτων εκτίμησης.

Η αίτηση επανεκτίμησης δεν λαμβάνεται υπόψη, αν δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα και δε συνοδεύεται από απόδειξη εμπρόθεσμης καταβολής για λογαριασμό του ΕΛ.Γ.Α. των τελών επανεκτίμησης, που με σχετική ΚΥΑ έχουν μειωθεί κατά 50% και έχουν εξισωθεί με τα τέλη εκτίμησης. Η επανεκτίμηση διενεργείται από δύο γεωπόνους που ορίζονται από τον ΕΛ.Γ.Α.

Το πόρισμα της επανεκτίμησης είναι οριστικό και δεν μπορεί να ασκηθεί κατ’ αυτού άλλο ένδικο μέσο.

K
L
Γιατί δεν πληρώθηκα;

 1. Στο σύνολο της αναμενόμενης αποζημίωσης
  • Δεν έχει υποβληθεί Δήλωση Καλλιέργειας Εκτροφής.
  • Στη Δήλωση Καλλιέργειας/ Εκτροφής δεν έχουν δηλωθεί τα ζημιωθέντα αγροτεμάχια ή το ζημιωθέν ζωικό κεφάλαιο (ανά είδος ζώου, κατηγορία και ηλικία).
  • Δεν έχει εμπρόθεσμα εξοφληθεί η εισφορά του έτους ζημιάς ή δεν έχουν εκπληρωθεί οι ασφαλιστικές υποχρεώσεις προηγούμενων ετών.
  • Δεν έχει εκκαθαρισθεί ο πίνακας ζημιάς.
  • Το πόρισμα εκτίμησης – επανεκτίμησης δεν είναι αποζημιώσιμο.
  • Έχει εκδοθεί εντολή πληρωμής αλλά υπάρχει λάθος στα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού.
  • Έχει ήδη καταβληθεί το ανώτατο ετήσιο όριο αποζημίωσης των εβδομήντα χιλιάδων (70.000) ευρώ που ίσχυε μέχρι 29-06-2016 ή το ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ που ισχύει σήμερα (ΦΕΚ 1939/Β'/29-06-2016).
 2. Μέρος της αναμενόμενης αποζημίωσης
  • Στη Δήλωση Καλλιέργειας / Εκτροφής δεν έχουν δηλωθεί ορισμένα ζημιωθέντα αγροτεμάχια ή το ζημιωθέν ζωικό κεφάλαιο (ανά είδος ζώου, κατηγορία και ηλικία).
  • Το ποσό αποζημίωσης υπερβαίνει το ανώτατο όριο 80% της ασφαλιζόμενης αξίας της παραγωγής του αγροτεμαχίου που ζημιώθηκε ή το αντίστοιχο ανώτατο όριο για το ζωικό κεφάλαιο όπως αυτό έχει θεσπιστεί ανά εκμετάλλευση για την ίδια ασφαλιστική περίοδο.

K
L
Ερωτήσεις - Απαντήσεις ΕΛΓΑ για πυρκαγιές
Ποιες ζημιές από πυρκαγιά θα δηλώσω στον ΕΛ.Γ.Α.;

Ζημιές από πυρκαγιά που δηλώνονται στον ΕΛ.Γ.Α. είναι αυτές που σημειώθηκαν στο ζωικό κεφάλαιο (π.χ αιγοπρόβατα, μελισσοσμήνη) και ζημιές που μπορούν να ενταχθούν σε πρόγραμμα Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (ΚΟΕ) (φυτικό και πάγιο κεφάλαιο και αποθηκευμένα προϊόντα).

Αυτά που δηλώνω στον ΕΛ.Γ.Α θα πρέπει να τα δηλώσω και στην πλατφόρμα arogi.gov.gr;

Ναι, για να καταστεί δυνατή η χορήγηση της σχετικής προκαταβολής. Στην πλατφόρμα arogi.gov.gr θα υποβληθούν οι αιτήσεις για τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων, όπου δηλώνονται όλες οι κατηγορίες ζημιάς (π.χ. κατοικίες, λοιπά κτίσματα και επιχειρηματικά ακίνητα, καλλιέργειες, εξοπλισμός, πρώτες ύλες, εμπορεύματα ή οχήματα).

Υπέβαλα δήλωση στην πλατφόρμα arogi.gov.gr. Πρέπει να υποβάλω και στον ΕΛ.Γ.Α.;

Ναι.

Όσες ζημιές, σε ετήσιες καλλιέργειες (π.χ. ζημιά από πυρκαγιά σε σιτηρά ή κηπευτικά), σε ανθοκομικές καλλιέργειες - φυτώρια, αποθηκευμένα προϊόντα ή σε πάγιο κεφάλαιο δεν δηλωθούν, δεν θα ενταχθούν στο πρόγραμμα και δεν θα δικαιούνται ενίσχυση.

Τι δικαιολογητικά χρειάζονται για να υποβάλλω αίτηση χορήγησης ενίσχυσης;

Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία θα αναφέρονται στη σχετική ΚΥΑ για την έγκριση του προγράμματος, θα προσκομιστούν κατά την υποβολή των οριστικών αιτήσεων ενίσχυσης, που θα λάβει χώρα μετά την έγκριση του προγράμματος ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ.

Θα ενισχυθούν όλοι όσοι υποβάλουν αίτηση ενίσχυσης στον ΕΛ.Γ.Α.;

Κρατικές Οικονομικές ενισχύσεις χορηγούνται σε όσους πληρούν τις προϋποθέσεις, όπως αυτές προσδιορίζονται στον Κανονισμό ΚΟΕ ή στην ΚΥΑ έγκρισης του προγράμματος κρατικών οικονομικών ενισχύσεων.

Βασική προϋπόθεση για τη χορήγηση κρατικής οικονομικής ενίσχυσης είναι:

 • Ο ενδιαφερόμενος να έχει υποβάλει οριστική αίτηση χορήγησης ενίσχυσης και πληροί τις προϋποθέσεις ενίσχυσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού ΚΟΕ και της κατά περίπτωση εφαρμοζόμενης κοινής υπουργικής απόφασης.
 • Το σύνολο της φυτικής παραγωγής να είναι ασφαλισμένο στον ΕΛ.Γ.Α. εφόσον υπάγεται στην υποχρεωτική ασφάλισή του ή σε άλλο ασφαλιστικό φορέα εφόσον εξαιρείται από την υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α. καθώς και κύρια στοιχεία της εκμετάλλευσης προκειμένου για πάγιο κεφάλαιο και λειτουργεί νόμιμα, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία.

Πού θα υποβάλλω την αίτηση χορήγησης ενίσχυσης;

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ατελώς στους δήμους στους Ανταποκριτές του ΕΛ.Γ.Α.

Μέχρι πότε θα μπορώ να υποβάλλω αίτηση ενίσχυσης;

Αρχικές αιτήσεις χορήγησης ενίσχυσης θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 10-9-2020 και το χρονικό όριο θα επανεξεταστεί κατά περίπτωση.

Τι γίνεται στην περίπτωση που ξεχάσω να δηλώσω κάποια από τις ετήσιες καλλιέργειές μου ή από το πάγιο κεφάλαιο ή από τα αποθηκευμένα προϊόντα;

Σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό ΚΟΕ: Ειδικά για ζημιές σε ετήσιες καλλιέργειες (π.χ. ζημιά από πυρκαγιά σε σιτηρά ή κηπευτικά), σε ανθοκομικές καλλιέργειες - φυτώρια, αποθηκευμένα προϊόντα η σε πάγιο κεφάλαιο, επιβάλλεται η υποβολή της αίτησης άμεσα (αρχική αίτηση), ώστε το αρμόδιο Υποκ/μα να προβεί στην εκτιμητική διαδικασία πριν χαθούν τα στοιχεία της εκτίμησης.

Για όσα από τα παραπάνω δεν υποβληθούν αρχικές δηλώσεις, δεν θα χορηγηθούν ενισχύσεις.

Τι νοείται πάγιο κεφάλαιο, σύμφωνα με τον Κανονισμό ΚΟΕ;

«Πάγιο Κεφάλαιο»: νοούνται οι παρακάτω κατηγορίες γεωργικών εγκαταστάσεων:

 • Θερμοκήπια εγκεκριμένου τύπου
 • Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων
 • Γεωργικές Αποθήκες - Γεωργικά Υπόστεγα

Στο πάγιο κεφάλαιο περιλαμβάνεται και ο Εξοπλισμός γεωργικής εκμετάλλευσης

Τι νοείται Εξοπλισμός γεωργικής εκμετάλλευσης σύμφωνα με τον Κανονισμό ΚΟΕ;

Είναι ο εξοπλισμός που είναι απαραίτητος για τη λειτουργία της γεωργικής εκμετάλλευσης. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει:

 • τον εξοπλισμό θερμοκηπίων εγκεκριμένου τύπου,
 • τον εξοπλισμό των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων,
 • τα αρδευτικά συστήματα
 • και την αναγκαία μόνιμη υποστύλωση του φυτικού κεφαλαίου πολυετών καλλιεργειών (ακτινίδια, παλμέτες κλπ).

Ποιος υποβάλει τη δήλωση; Ο ιδιοκτήτης ή ο ενοικιαστής;

Δικαιούχος ενίσχυσης είναι ο νόμιμος κάτοχος της γεωργικής εκμετάλλευσης τη χρονική περίοδο που συνέβη το ζημιογόνο αίτιο.

 • Ο ιδιοκτήτης γεωργικής εκμετάλλευσης.
 • Ο μισθωτής γεωργικής εκμετάλλευσης, εφόσον η μίσθωση έχει συναφθεί με έγγραφο δεόντως θεωρημένο, με χρονολογία προγενέστερη της επελεύσεως του ζημιογόνου γεγονότος.

Πότε θα εκτιμήσει τις ζημιές ο ΕΛ.Γ.Α.;

Ζημιές σε ετήσιες καλλιέργειες (π.χ. ζημιά από πυρκαγιά σε σιτηρά ή κηπευτικά), σε ανθοκομικές καλλιέργειες - φυτώρια, αποθηκευμένα προϊόντα η σε πάγιο κεφάλαιο θα εκτιμηθούν άμεσα για να μη χαθούν τα στοιχεία της εκτίμησης.

Ζημιές στο φυτικό κεφάλαιο θα εκτιμηθούν ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ μετά την έγκριση του προγράμματος. Προς το παρόν από το αρμόδιο υποκατάστημα γίνονται όλες οι απαραίτητες επισημάνσεις.

Υποβάλλει αίτηση ενίσχυσης ο επικαρπωτής ή ο έχων την ψιλή κυριότητα;

Στην περίπτωση που τμήμα της εκμετάλλευσης χαρακτηρίζεται από ψιλή κυριότητα και επικαρπία, αίτηση ενίσχυσης υποβάλλει ο επικαρπωτής που θα πρέπει να προσκομίσει Υπεύθυνη δήλωση του έχοντα την ψιλή κυριότητα, με την οποία θα του παραχωρεί το δικαίωμα της ανασύστασης – αποκατάστασης και είσπραξης της αντίστοιχης ενίσχυσης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο