Επιλογή Σελίδας

Θεσμικό Πλαίσιο

Κανονισμοί

Κανονισμός Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων

Κανονισμός για την ηλεκτρονική έκδοση και διακίνηση των εγγράφων του ΕΛ.Γ.Α.

Κανονισμός Οργανωτικής Διάρθρωσης και Λειτουργίας των Υπηρεσιών του ΕΛ.Γ.Α.
ΦΕΚ 1303 τ.Β΄ 15-9-2005 1η τροποποίηση Κ.Ο.Δ.Λ.Υ. ΕΛ.Γ.Α.
ΦΕΚ 2346 τ.Β΄ 18-11-2008 2η τροποποίηση Κ.Ο.Δ.Λ.Υ. ΕΛ.Γ.Α.
ΦΕΚ 2992 τ.Β΄ 5-11-2014 3η τροποποίηση Κ.Ο.Δ.Λ.Υ. ΕΛ.Γ.Α.

Κανονισμός Κατάστασης Προσωπικού ΕΛ.Γ.Α.
ΦΕΚ 104 τ.Β΄ 31-1-2006 1η τροποποίηση Κ.Κ.Π. ΕΛ.Γ.Α.
ΦΕΚ 2411 τ.Β΄ 26-11-2008 2η τροποποίηση Κ.Κ.Π. ΕΛ.Γ.Α.
ΦΕΚ 3417 τ.Β΄ 31-12-2013 3η τροποποίηση Κ.Κ.Π. ΕΛ.Γ.Α.
ΦΕΚ 2992 τ.Β΄ 5-11-2014 4η τροποποίηση Κ.Κ.Π. ΕΛ.Γ.Α.
ΦΕΚ 4541 τ.Β΄ 30-12-2016 5η τροποποιηση Κ.Κ.Π. ΕΛ.Γ.Α.

Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) − Ν.Π.Ι.Δ

Κανονισμός Ασφάλισης Ζωικού Κεφαλαίου ΕΛ.Γ.Α. 2011
Τροποποίηση Κανονισμού Ασφάλισης Ζωικού Κεφαλαίου ΕΛ.Γ.Α. 11-11-2011
Τροποποίηση Κανονισμού Ασφάλισης Ζωικού Κεφαλαίου ΕΛ.Γ.Α. 29-06-2016

Κανονισμός Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής ΕΛ.Γ.Α. 2011
Τροποποίηση Κανονισμού Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής ΕΛ.Γ.Α. 11-11-2011
Τροποποίηση Κανονισμού Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής ΕΛ.Γ.Α. 09-03-2012
Τροποποίηση Κανονισμού Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής ΕΛ.Γ.Α. 29-06-2016

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΟΕ- ΦΕΚ 628/Β΄/9.4.2008

Κανονισμός Aσφάλισης για την Αρκούδα

Κανονισμός Aσφάλισης Ζωικού Κεφαλαίου

Κανονισμός Aσφάλισης Φυτικής Παραγωγής

Nόμοι

Προεδρικά Διατάγματα - Υπουργικές Αποφάσεις

 • Υπουργική έγκριση αριθ. 59033/30.12.88 (ΦΕΚ 20/Β/16.1.89): "Έγκριση της 5/8.9.88 απόφασης του Δ.Σ. του ΕΛΓΑ - τοποθέτηση των διαθέσιμων κεφαλαίων του ΕΛΓΑ".
 • Υπουργική έγκριση αριθ. 40051/29.12.1992: "Καθορισμός διαδικασίας είσπραξης και απόδοσης στον ΕΛΓΑ της, υπέρ τούτου Ειδικής Ασφαλιστικής Εισφοράς, μέσω της Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδος, που βαρύνει τους πωλητές παραγωγούς λαϊκών αγορών".
 • Υπουργική έγκριση 200371/11.08.1988: "Θέση σε ισχύ διατάξεων του Ν. 1790/1988 Οργάνωση και λειτουργία Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις".

Κανονισμοί ΕΛ.Γ.Α

 • Απόφαση 287819/10-8-2005 «Έγκριση Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.)-Ν.Π.Ι.Δ.» των υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 1163/τ.Β’/22-8-2005), όπως τροποποιήθηκε - συμπληρώθηκε με την απόφαση 244134/27-1-2006 «Έγκριση τροποποίησης και συμπλήρωσης του Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) - Ν.Π.Ι.Δ.» των υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 104/τ.Β’/31-1-2006), την απόφαση 325804/25-11-2008 «Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) - Ν.Π.Ι.Δ.» των υπουργών Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 2411/τ.Β’/26-11-2008), την απόφαση 1480/160208/23-12-2013 «Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.)-Ν.Π.Ι.Δ.» των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Φ.Ε.Κ.3417/τ.Β΄/31-12-2013) καιτην απόφαση 930/133162/22-10-2014 “Σύσταση Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στον ΕΛ.Γ.Α. – Ν.Π.Ι.Δ. και Έγκριση τροποποίησης των Κανονισμών α)Οργανωτικής Διάρθρωσης και Λειτουργίας των Υπηρεσιών και β) Κατάστασης Προσωπικού του ΕΛ.Γ.Α” των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων” (Φ.Ε.Κ. 2992/τ.Β΄/5-11-2014).
 • Απόφαση 282599/9-8-2005 «Έγκριση Κανονισμού Οργανωτικής Διάρθρωσης και Λειτουργίας των υπηρεσιών του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) - Ν.Π.Ι.Δ.» των υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 1154/τ.Β’/19-8-2005), όπως τροποποιήθηκε - συμπληρώθηκε με την απόφαση 301861/15-9-2005 «Συμπλήρωση - τροποποίηση του άρθρου 19 του Κανονισμού Οργανωτικής Διάρθρωσης και Λειτουργίας των υπηρεσιών του ΕΛ.Γ.Α.» των υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 1303/τ.Β’/15-9-2005) , την απόφαση 321955/18-11-2008 «Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού Οργανωτικής Διάρθρωσης και Λειτουργίας των υπηρεσιών του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) - Ν.Π.Ι.Δ.» των υπουργών Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 2346/τ.Β’/18-11-2008) και την απόφαση 930/133162/22-10-2014 “Σύσταση Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στον ΕΛ.Γ.Α. - Ν.Π.Ι.Δ. και Έγκριση τροποποίησης των Κανονισμών α)Οργανωτικής Διάρθρωσης και Λειτουργίας των Υπηρεσιών και β) Κατάστασης Προσωπικού του ΕΛ.Γ.Α” των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων” (Φ.Ε.Κ. 2992/τ.Β΄/5-11-2014).
 • Απόφαση του Υπουργού Γεωργίας και Ανάπτυξης: "Έγκριση Κανονισμού Προμηθειών Οργανισμού Ελληνικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ)" (ΦΕΚ 2302/τ. Β'/31.12.1999).
 • Απόφαση 16162/28.6.94 (ΦΕΚ 505/Β/30.6.94) του Υπουργού Γεωργίας: Έγκριση Κανονισμού Οικονομικλης Διαχείρησης του ΕΛΓΑ".
 • Απόφαση 16179/26.7.94 (ΦΕΚ 658/Β/31.08.94) του Υπουργού Γεωργίας: Έγκριση Κανονισμού λειτουργίας Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ελληνικών Ασφαλίσεων".
 • Απόφαση αριθμ. 15711 / 30.09.98 των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας: "Έγκριση Κανονισμού Ασφάλισης φυτικής παραγωγής από τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ)" (ΦΕΚ 1079/Β/14.10.98).
 • Απόφαση αριθ. 26431/13.11.96 του Υπουργού Γεωργίας: "Ειδικός Κανονισμός Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής από τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ)" (ΦΕΚ 1034/Β/15.11.96).
 • Απόφαση 8890/12-4-95 (ΦΕΚ 321/β/26-4-95) του Υπουργού Γεωργίας: "Τροποποίηση Κανονισμού Ασφάλισης από τον ΕΛΓΑ του Ζωικού Κεφαλαίου".
 • Αρ. Απόφασης 270568/11.12.2003(ΦΕΚ 1999/Β/31.12.03): Κανονισμός Ασφάλισης από τον ΕΛΓΑ του Ζωικού Κεφαλαίου.
 • Απόφαση 228/11-12-2014 “Κατάρτιση εσωτερικού Κανονισμού για την ηλεκτρονική έκδοση και διακίνηση εγγράφων του ΕΛ.Γ.Α.” του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Α. (ΑΔΑ 6ΗΓΞ46ΨΧΞ5 – 1Ω3).

Ασφαλιστική Νομοθεσία (1961-1995)

 • Νόμος 4169/1961 (ΦΕΚ 81/Α/18.5.61): "Περί Γεωργικών Κοινωνικών Ασφαλίσεων".
 • Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου αριθ. 2/23.1.62: "Ισχύς διατάξεων του άρθρου 8,<Αντικείμενο και παροχαί κλάδου Ασφαλίσεως Παραγωγής>" (ΦΕΚ 11/Α/24.1.62).
 • Υπουργική Απόφαση 238833/11178/7.12.62 (ΦΕΚ 487/Β/18.12.62): "Κανονισμός Ασφαλίσεως υπό του ΟΓΑ της γεωργικής παραγωγής κατά χαλάζης και παγετού".
 • Απόφαση Υπουργού Γεωργίας 90221/4406/5.5.64: "Αύξηση των ποσοστών καλύψεως εκ παγετού ζημιών".
 • Απόφαση Υπουργού Γεωργίας 178041/9096/7.9.66: "Αύξηση των ποσοστών καλύψεως εκ χαλάζης και παγετού ζημιών".
 • Υπουργική Απόφαση 178041/7428/21.9.66: "Κάλυψη παγετού ανθοφορίας των καρποφόρων δέντρων".
 • Υπουργική Απόφαση 34/2907/71 (ΦΕΚ 306/Β/27.4.71): "Περί αντικαταστάσεως του Κανονισμού Ασφαλίσεως υπό του ΟΓΑ της γεωργικής παραγωγής κατά χαλάζης και παγετού".
 • Ν.Δ. 1390/1973 "Αντικατάσταση του άρθρου 1 του Ν.4169/61: "Σκοπός - Είδος Ασφαλίσεως".
 • Πράξη Νομοθετικού περιεχομένου Ν.Δ. 175/1973: "περί αυξήσεως των υπό του ΟΓΑ καταβαλλόμενων συντάξεων επεκτάσεως της ασφαλίσεως" (ΦΕΚ 230/Α/24.9.1973).
 • Νόμος 759/1978 : "Κάλυψη ζημιών από ανεμοθύελλα και πλημμύρα".
 • Νόμος 1066/11.8.80 (ΦΕΚ 183/Α/11.8.80): "Περί αυξήσεως των υπό του ΟΓΑ καταβαλλόμενων συντάξεων, εξασφαλίσεως των προς τούτο αναγκαίων π'ορων και άλλων τινών διατάξεων".
 • Νόμος 1140/81 (ΦΕΚ 68/Α/20.3.81): "Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 4169/61".
 • Κοινή Απόφαση Φ34/2597/81 (ΦΕΚ 549/81): "Περί εγκρίσεως του Οργανισμού Ασφαλίσεως από τον ΟΓΑ της παραγωγής του μαστιχοφόρου σχίνου της Χίου, από βροχόπτωση".
 • Υπουργική Απόφαση Φ.34/Β/584/84 (ΦΕΚ 180/Β/26.3.84) Υπουργών Γεωργίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων: Αναμόρφωση και κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των κανονισμών Ασφάλισης της Γεωργικής Παραγωγής κατά χαλαζίου, παγετού, ανεμοθύελλας πλημμύρας και του Μαστιχοφόρου Σχίνου της Νήσου Χίου από βροχόπτωση.
 • Νόμος 1539/3.4.85 (ΦΕΚ 64/Α΄/5.4.85): "Ένταξη επαναπατριζόμενων πολιτικών προσφύγων στους ασφαλιστικούς οργανισμούς και άλλες διατάξεις.
 • Νόμος 1554/24.5.85 (ΦΕΚ 97/Α΄/24.5.85): Ενεργητική προστασία του Φυτικού κεφαλαίου, της φυτικής παραγωγής και άλλες διατάξεις.
 • Υπουργική Απόφαση Φ34/β/888 (ΦΕΚ 530/Β/13.9.85): Καθορισμός των φυσικών κινδύνων, των ειδών καλλιεργειών και των γεωργαφικών ζωνών που εφαρμόζονται τα μέτρα ενεργητικής προστασίας του φυτικού κεφαλαίου και της φυτικής παραγωγής του αρθρ. 1 του Ν. 1554/1985.
 • Υπουργική Απόφαση 51063/24.11.88 (ΦΕΚ 861/Β/28.11.88): Προσωρινή ισχύς κανονισμού ασφάλισης γεωργικής παραγωγής οργανωτικής διάρθρωσης και λειτουργίας ΕΛΓΑ.
 • Απόφαση 10569/29.3.89 (ΦΕΚ 260/Β/14.4.89) του Υπουργού Γεωργίας: Έγκριση Κανονισμού Ασφάλισης από τον ΕΛΓΑ του Ζωικού Κεφαλαίου.
 • Απόφαση 10570/29.3.89 (ΦΕΚ 260/Β/14.4.89) του Υπουργού Γεωργίας: "Έγκριση Κανονισμού Ασφάλισης Φυτικής παραγωγής από τον Οργανισμό Ελληνικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ)" όπως τροποποίηθηκε με τις αποφάσεις 10529/19.4.91 (ΦΕΚ 291/Β/8.5.91) και 6183/12.4.94 (ΦΕΚ 304/Β/22.4.94) του Υπουργού Γεωργίας.
 • Απόφαση 8890/12-4-95 (ΦΕΚ 321/β/26-4-95) του Υπουργού Γεωργίας: "Τροποποίηση Κανονισμού Ασφάλισης από τον ΕΛΓΑ του Ζωικού Κεφαλαίου".
 • Υπουργική Απόφαση 20752/4-5-90 (ΦΕΚ 319/Β/14.5.90): "Τροποποίηση - Συμπλήρωση Κανονισμού Ασφάλισης από τον ΕΛΓΑ του Ζωικού Κεφαλαίου".

Μετάβαση στο περιεχόμενο