Επιλογή Σελίδας

Ζωικό Κεφάλαιο

Διαδικασίες Ασφάλισης

Αναγγελία Ζημιάς

Πότε - πού - από ποιον
Ο κτηνοτρόφος, ο ίδιος ή μέσω του Ανταποκριτή ΕΛ.Γ.Α., αναγγέλλει τηλεφωνικά τη ζημιά την ίδια ή το αργότερο την επομένη ημέρα στο αρμόδιο Υποκατάστημα του ΕΛ.Γ.Α. που ανήκει ο Δήμος/ Κοινότητα όπου ασκείται η εκτροφή.

Δήλωση Ζημιάς

Πότε - πού
Συγχρόνως ή το αργότερο την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα από την αναγγελία της ζημιάς υποβάλλεται δήλωση ζημιάς – η οποία πρωτοκολλείται – στον ανταποκριτή του Δημοτικού Διαμερίσματος του Δήμου όπου ασκείται η εκτροφή, με ταυτόχρονη καταβολή από τον ασφαλισμένο των τελών εκτίμησης και ειδοποιείται τηλεφωνικά από τον ανταποκριτή το οικείο Υποκατάστημα του ΕΛ.Γ.Α..

Συμπλήρωση
Η δήλωση ζημιάς συντάσσεται σε ειδικό έντυπο.
Στη δήλωση ζημιάς πρέπει οπωσδήποτε ν’ αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, οι αριθμοί του δελτίου ταυτότητας, του φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και του Μητρώου Αγροτών, το τηλέφωνο επικοινωνίας και η διεύθυνση κατοικίας του κτηνοτρόφου καθώς και η τοποθεσία της μονάδας που ζημιώθηκε, το είδος του ζωικού κεφαλαίου και κάθε άλλο στοιχείο που κρίνεται αναγκαίο από την Υπηρεσία.

Εκπρόθεσμη αναγγελία ζημιάς ή εκπρόθεσμη δήλωση ζημιάς δεν δημιουργεί υποχρέωση στον ΕΛ.Γ.Α. για διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, ούτε θεμελιώνει δικαίωμα αποζημίωσης για τον ασφαλισμένο.

Διαδικασίες Εκτίμησης

Από ποιόν
Η εκτίμηση της ζημιάς διενεργείται σύμφωνα με τους κανόνες εκτιμητικής των ζώων από έναν εκτιμητή του ΕΛ.Γ.Α..
Πότε
Μέσα σε 48 ώρες από την αναγγελία.
Εκτίμηση
Ο ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος να υποδείξει το ζημιωθέν ζωικό, ενώ οφείλει να διατηρήσει ως “μάρτυρα” κάθε αποδεικτικό στοιχείο που θα του ζητηθεί.

Κοινοποίηση

Το πόρισμα εκτίμησης κοινοποιείται στον Ανταποκριτή, ενώ παράλληλα ενημερώνεται ο ασφαλισμένος προκειμένου να λάβει γνώση.

Επανεκτίμηση

Από ποιον
Ο ασφαλισμένος έχει το δικαίωμα να ζητήσει επανεκτίμηση, αν δεν συμφωνεί με το πόρισμα της εκτίμησης.

Πότε
Εντός 10 ημερών από την επομένη ημέρα της γνωστοποίησης.

Πού
Η αίτηση επανεκτίμησης υποβάλλεται στον αρμόδιο Ανταποκριτή του ΕΛ.Γ.Α. και σ΄αυτήν αναφέρονται οι
λόγοι για τους οποίους ζητείται επανεκτίμηση καθώς προσκομίζονται απαραίτητα τα σχετικά δικαιολογητικά.

Η αίτηση επανεκτίμησης δεν λαμβάνεται υπόψη αν:

 • δεν είναι αιτιολογημένη από μέρους του κτηνοτρόφου,
 • αν δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα
 • και δεν συνοδεύεται από εμπρόθεσμη καταβολή, για λογαριασμό του ΕΛ.Γ.Α., των τελών επανεκτίμησης που ορίζονται στα ίδια ποσά των αντιστοίχων τελών εκτίμησης
 • ο ασφαλισμένος δεν προσφέρεται να δώσει τις απαραίτητες πληροφορίες και διευκολύνσεις για τη διενέργεια της επανεκτίμησης.

Η επανεκτίμηση διενεργείται από δύο εκτιμητές που ορίζονται από τον ΕΛ.Γ.Α..

Το πόρισμα της επανεκτίμησης είναι οριστικό και δεν μπορεί να ασκηθεί κατ’ αυτού άλλο ένδικο μέσο.

Εκκαθάριση
Ως ανώτατο όριο αποζημίωσης, που μπορεί να καταβάλλει ο ΕΛ.Γ.Α. στους ασφαλισμένους, ορίζεται:

 • ανά δικαιούχο αποζημίωσης: το ποσό των εβδομήντα χιλιάδων (70.000) ευρώ που ίσχυε μέχρι 29-06-2016 ή το ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ που ισχύει σήμερα (ΦΕΚ 1939/Β'/29-06-2016), που μπορεί να δοθεί συνολικά κατ΄ έτος.
 • ανά κτηνοτροφική εκμετάλλευση του ιδίου είδους στην ίδια ασφαλιστική περίοδο: δεν μπορεί να υπερβαίνει το αντίστοιχο ποσό της ασφαλιζόμενης αξίας της εκμετάλλευσης για την ίδια ασφαλιστική περίοδο.

Ποσοστά ζημιάς που δεν καλύπτονται
Δεν καλύπτονται οι ζημιές του ζωικού κεφαλαίου που προκαλούνται από τους ασφαλιζόμενους κινδύνους του άρθρου 2 του Κανονισμού Ασφάλισης του Ζωικού Κεφαλαίου (ΦΕΚ 1669/Β/27-7-2011) όταν είναι ίσες ή μικρότερες των παρακάτω ποσοστών επί του αριθμού των εκτρεφόμενων ζώων κατά αυτοτελή εκτροφή:

 • 5% για τις χοιρομητέρες και τους κάπρους.
 • 10% για τα χοιρίδια, τους παχυνόμενους και αναπτυσσόμενους χοίρους, τις όρνιθες αναπαραγωγής και αυγοπαραγωγής.
 • 15% για τα κοτόπουλα πάχυνσης, τα εκτρεφόμενα θηραματικά πτηνά, τα λοιπά πτηνά, τα κουνέλια και τους λαγούς.
 • 5% για τις στρουθοκαμήλους ηλικίας μικρότερης των δώδεκα μηνών
 • 20% των εριφίων και των αμνών ηλικίας μικρότερης των επτά ημερών, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 20% του συνολικού αριθμού ζώων ανά είδος άνω του ενός έτους κατά αυτοτελή εκτροφή
 • 5% για τις αίγες και 5% για τα πρόβατα, του συνολικού αριθμού των ζώων της εκτροφής άνω του έτους, κατά είδος ζώου, για τις ζημιές, εντός της ίδιας ασφαλιστικής περιόδου, κατά ζημιογόνο αίτιο, που προκαλούνται από τα παρακάτω ζημιογόνα αίτια:
 1. Λοιμώδης αγαλαξία των αιγών και των προβάτων.
 2. Παραφυματίωση των αιγών και των προβάτων.
 3. Προϊούσα πνευμονία των αιγών και των προβάτων.
 4. Λιστερίαση των αιγών και των προβάτων.
 5. Λοιμώδης πλευροπνευμονία των αιγών.
 6. Νόσος οιδήματος των αιγών.

Το ποσό της ασφαλιστικής αποζημίωσης, υπολογίζεται σε συνάρτηση με:

 • Τον αριθμό ζημιωθέντων ζώων
 • Το ποσοστό κάλυψης της ζημιάς
 • Το συντελεστή αποζημίωσης (0,60-1)

Οι τιμές αποζημίωσης των ζημιωθέντων ζώων κατά είδος, κατηγορία, υποκατηγορία ζώου, καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛ.Γ.Α., σε συνάρτηση με τις αντίστοιχες «ασφαλιζόμενες αξίες» της Δήλωσης Εκτροφής του ιδίου ασφαλιστικού έτους.

Η αποζημίωση καταβάλλεται στον δικαιούχο το αργότερο εντός δύο μηνών από την εκκαθάριση της ζημιάς, αποκλειστικά μέσω του τραπεζικού λογαριασμού που ο ίδιος δηλώνει.
Η μη εμπρόθεσμη καταβολή της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς της παραγράφου 1 περίπτωση α του άρθρου 7 του νόμου 3877/2010 καθιστά τον παραγωγό μη δικαιούχο αποζημίωσης από τον ΕΛ.Γ.Α..
Η αξίωση του ασφαλισμένου για λήψη αποζημίωσης από τον ΕΛ.Γ.Α., για ζημιές της φυτικής παραγωγής από τα καλυπτόμενα ασφαλιστικά ζημιογόνα αίτια παραγράφεται μετά διετία από την έκδοση της εντολής πληρωμής.

Ασφαλιστική Κάλυψη

Είδος Ζημιών Που Καλύπτονται Ασφαλιστικά

Καλύπτονται ασφαλιστικά και αποζημιώνονται μόνο οι ζημιές που αποκλειστικά, άμεσα και διαπιστωμένα προκαλούνται από τους ασφαλιζόμενους κινδύνους του άρθρου 2 του Κανονισμού Ασφάλισης του Ζωικού Κεφαλαίου (ΦΕΚ 1669/Β/27-7-2011) και εφόσον η αντιμετώπιση ή ο περιορισμός τους είναι πέρα από τις δυνατότητες του ασφαλισμένου.

“Ζημιά ζωικού κεφαλαίου” θεωρείται ο θάνατος των ζώων, η ανικανότητα για εργασία των ζώων εργασίας και η - μετά από σύσταση των εξουσιοδοτημένων οργάνων - σφαγή ή θανάτωση, τα οποία οφείλονται ή προκαλούνται από τους ασφαλιζόμενους κινδύνους
Δεν καλύπτονται ασφαλιστικά και δεν αποζημιώνονται οι ζημιές στο ζωικό κεφάλαιο, όταν:
 • δεν έχει υποβληθεί από τον ασφαλισμένο Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής για το ζημιωθέν ζωικό κεφάλαιο (ανά είδος ζώου, κατηγορία και ηλικία)
 • δεν έχει καταβληθεί η προβλεπόμενη ασφαλιστική εισφορά.
Δεν καλύπτονται ασφαλιστικά: Οι ζημιές στο ζωικό κεφάλαιο όταν είναι μικρότερες της μισής ασφαλιστικής μονάδας (1/2 Α.Μ.) κατά είδος ζώου (στις αίγες και τα πρόβατα υπολογίζεται ενιαία)και προκειμένου για μελισσοσμήνη μικρότερες των πέντε (5) «σμηνών».
Ο παραπάνω περιορισμός δεν ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις:
 • Στις ζημιές στα μελισσοσμήνη από την αρκούδα.
 • Στις ζημιές που προκαλούνται στα αιγοπρόβατα και τα βοοειδή από τα προστατευμένα είδη «λύκος» και «αρκούδα» και η «ασφαλιζόμενη αξία» των ζημιωθέντων ζώων είναι μεγαλύτερη η ίση του ποσού των 200,00 ευρώ.
“Ασφαλιστική μονάδα” (Α.Μ.) είναι το ισοδύναμο των ασφαλιζόμενων ζώων μιας κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης που αντιστοιχεί σε μία αγελάδα ηλικίας ίσης ή μεγαλύτερης των δύο ετών.
Η αντιστοιχία αυτή ειδικότερα καθορίζεται ως εξής:
 • Βοοειδή ηλικίας μικρότερης των έξι μηνών, 0,40 Α.Μ. έκαστον.
 • Βοοειδή ηλικίας έξι μηνών και μικρότερης του ενός έτους, 0,50 Α.Μ. έκαστον.
 • Βοοειδή ηλικίας ενός έτους και μικρότερης των δύο ετών, 0,60 Α.Μ. έκαστον.
 • Βοοειδή ηλικίας δύο ετών και άνω, 1,00 Α.Μ. έκαστον.
 • Μόνοπλα ηλικίας μικρότερης του ενός έτους, 0,40 Α.Μ. έκαστον.
 • Μόνοπλα ηλικίας ενός έτους και μικρότερης των δύο ετών, 0,60 Α.Μ. έκαστον.
 • Μόνοπλα ηλικίας δύο ετών και άνω, 1,00 Α.Μ. έκαστον.
 • Αμνοί και ερίφια ηλικίας μικρότερης του ενός έτους, 0,06 Α.Μ. έκαστον.
 • Αίγες και πρόβατα ηλικίας ενός έτους και άνω, 0,15 Α.Μ. έκαστον
 • Χοιρίδια Ζ.Β. (Ζώντος Βάρους) μικρότερου των 20 κιλών (kgr), 0,03 Α.Μ. έκαστον.
 • Χοιρίδια Ζ.Β. 20 κιλών (kgr) και μικρότερου των 50 κιλών (kgr), 0,15 Α.Μ. έκαστον.
 • Χοίροι Ζ.Β. 50 κιλών (kgr) και άνω, 0,25 Α.Μ. έκαστον.
 • Χοιρομητέρα και κάπρος, 0,50 Α.Μ. έκαστον.
 • Όρνιθες αναπαραγωγής και αυγοπαραγωγής, φραγκόκοτες, 0,013 Α.Μ. έκαστον.
 • Κοτόπουλα για πάχυνση και εκτρεφόμενα θηραματικά πτηνά, 0,009 Α.Μ. έκαστον.
 • Μεγάλα ορνιθοειδή (γαλοπούλες, πάπιες, χήνες), 0,015 Α.Μ. έκαστον.
 • Κουνέλια και λαγοί, 0,015 Α.Μ. έκαστον.
 • Στρουθοκάμηλος ηλικίας μικρότερης των τεσσάρων μηνών (αλλαγή φτερώματος), 0,20 Α.Μ. έκαστον.
 • Στρουθοκάμηλος ηλικίας 4 μηνών και μικρότερης των 12 μηνών, 0,40 Α.Μ. έκαστον.
 • Στρουθοκάμηλος ηλικίας 12 μηνών και άνω, 1,00 Α.Μ. έκαστον.

Aσφαλιζόμενοι Κίνδυνοι

Η υποχρεωτική ασφάλιση περιλαμβάνει τις ζημιές, που προκαλούνται στο ζωικό κεφάλαιο από τους παρακάτω ασφαλιζόμενους κινδύνους (ζημιογόνα αίτια) όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 2 του Κανονισμού Ασφάλισης του Ζωικού Κεφαλαίου (ΦΕΚ 1669/Β/27-7-2011):

Φυσικοί κίνδυνοι:
 1. χαλάζι,
 2. υπερβολικό ψύχος,
 3. χιόνι,
 4. ανεμοθύελλα,
 5. πλημμύρα,
 6. καύσωνας,
 7. κεραυνός,
 8. άγρια ζώα:
  • λύκος, αρκούδα, και τα άγρια αδέσποτα σκυλιά
  • προκειμένου για μελισσοσμήνη η έννοια «άγρια ζώα» αφορά μόνο την αρκούδα
 1. σεισμός,
 2. κατολίσθηση,
 3. καθίζηση,
 4. πυρκαγιά από ανωτέρα βία.

Ασθένειες-Παθήσεις:

 1. Παθολογικές καταστάσεις τοκετού βοοειδών,
 2. Μετατόπιση ηνύστρου δεξιά με στροφή των βοοειδών,
 3. Ειλεός των βοοειδών,
 4. «Ατυχήματα (κατάγματα εκτός περιόδου τοκετού) των βοοειδών»,
 5. Άνθρακας,
 6. Πνευματάνθρακας,
 7. Ιογενής διάρροια-Νόσος των βλεννογόνων,
 8. Κακοήθης καταρροϊκός πυρετός των βοοειδών (Γαγγραινώδης κόρυζα των βοοειδών),
 9. Γαγγραινώδης μαστίτιδα των αιγών και των προβάτων,
 10. Λοιμώδης αγαλαξία των αιγών και των προβάτων,
 11. Παραφυματίωση των αιγών και των προβάτων,
 12. Προϊούσα πνευμονία των αιγών και των προβάτων,
 13. Λιστερίαση των αιγών και των προβάτων,
 14. Λοιμώδης πλευροπνευμονία των αιγών,
 15. Νόσος οιδήματος των αιγών,
 16. Γαγγραινώδης μαστίτιδα των βοοειδών,
 17. Κολιβακιλλική μαστίτιδα των βοοειδών,
 18. Νοζεμίαση των μελισσοσμηνών,
 19. Σηψηγονία (αμερικάνικη) των μελισσοσμηνών.

Μετάβαση στο περιεχόμενο